Nevi
0
Nieuws

De impact van Inkopend Nederland op de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Nieuws 3 minuten 25 september 2020

Duurzaamheid wordt door veel (inkoop)organisaties en -professionals inmiddels meegenomen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het besef dat hierdoor ook direct of indirect een positieve bijdrage wordt geleverd aan één van de zeventien SDG’s is er niet altijd. En dat terwijl deze doelen een mooie kapstok kunnen zijn om het verschil te maken.

Op basis van een inventarisatie door het Nevi-Team van Deskundigen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in augustus/september 2020, waaraan meer dan 70 respondenten uit verschillende sectoren, zoals de publieke sector, zorg, industrie etc. hebben deelgenomen, blijkt dat ruim 80% wel op de hoogte is van de SDG’s, maar dat iets meer dan de helft hier maar gebruik van maakt in hun MVO-beleid of doelstellingen. 

Organisaties die al wel gebruik van de SDG’s maken in beleid en uitvoering, geven aan met name impact te hebben op SDG 8 (Waardig werk en economische groei), SDG 12 (Verantwoorde consumptie en – productie) en SDG 17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken). Focus Inkoop ligt op afvalproductie beperken (SDG 12.5) en hernieuwbare energie (SDG 7.2).

Als we echter kijken naar waar Inkoop op de onderliggende subdoelen van de SDG’s aan bijdragen, dan blijkt dat in de top 5, SDG 12 met 3 subdoelen in de top 5 toch wel echt de grote winnaar is!
  1. Subdoel 12.5  (63,6%) “Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage”.
  2. Subdoel 7.2 (54,5%) “Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen”.
  3. Subdoel 8.8 (47,7%) “De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden”.
  4. Subdoel 12.2 (36,4%) “Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren”.
  5. Subdoel 12.7 (36,4%) “Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten”.
Alhoewel er ook organisaties zijn die aangeven nog geen gebruik te maken van de SDG’s, benoemen zij wel best practices en initiatieven die te koppelen zijn aan deze doelen. Concrete voorbeelden zijn het hebben van duurzaamheidseisen, aandacht voor Social Return en het opnemen van minimumlonen in contracten. Deze organisaties zijn op het gebied van SDG’s dus in feite al regelmatig onbewust bezig op een beperkt aantal doelen; een mooie opdracht om de bewuste toepassing op meer doelen te vergoten. We verwachten de komende 10 jaar hierop dan ook veel meer effect.

Interesse in het volledige rapport? Mail dan Karin van Ijsselmuide, manager Maatschappelijke programma's en Coördinator SDG12. 

Achtergrond en doel 

De SDG’s zijn zeventien doelen met 169 onderliggende subdoelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Verschillende thema’s komen hier samen, variërend van het klimaatakkoord tot verbetering van sociale omstandigheden en het aanjagen van economische vooruitgang. Jaarlijks brengen alle 193 VN-landen - waaronder dus ook Nederland - een rapportage uit over in hoeverre hun land heeft bijgedragen aan deze doelen. Meer informatie over de SDG's 

SDG 12 gaat over duurzame productie en consumptie en is binnen Nevi een programma binnen het Thema Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Sustainable Procurement), vanwege de grote impact van Inkoop. Door het Nevi Team van Deskundigen is SDG 12 als issue op de agenda geplaatst. 

Dit onderzoek en artikel is opgesteld door het Team van Deskundigen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: 
Fredo Schotanus, Bart Vos, Ivo Bonajo, Marianne van Keep, Mirjam Kibbeling, Mieneke Koster, Ed de Rochemont, Erik van Assen, Monique Plantinga en Karin van IJsselmuide.

Verder onderzoek relatie Inkoop en SDG’s

Vanuit het Nevi Team van Deskundigen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kan met de gegevens uit het onderzoek Inkoop en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) verder verdiepend onderzoek gedaan worden, meetbare resultaten worden ontwikkeld en de impact worden vergroot door middel van het opzetten van projecten en programma’s met partners.
Nevi-collega's Erik van Assen en Karin van IJsselmuide staan tijdens de SDG Action Day2020 stil bij de stand van zaken bij inkopend Nederland
Nevi collega's Erik van Assen en Karin van IJsselmuide vertellen tijdens SDG Action Day 2020 over de stand van zaken in Nederland
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen