Nevi
0
Nieuws

"Wanneer MVI niet is ingebed in de organisatie, ben je als inkoper een roepende in de woestijn"

Nieuws 06 oktober 2016

Belangrijkste resultaten behoefte-inventarisatie MVI samengevat.


Belangrijkste resultaten behoefte-inventarisatie MVI samengevat. 


NEVI en PIANOo hebben, in samenwerking met een masterstudent van de Erasmus universiteit, onderzoek gedaan naar de toepassing van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Uit het onderzoek blijkt dat steun van bestuurders en budgethouders cruciaal is voor MVI. Draagvlak in de organisatie is de voorwaarde, maar ook bij het in praktijk brengen van MVI zijn er stappen te zetten en is er behoefte aan meer kennis over MVI.
Het onderzoek is voor de zomer uitgezet onder de leden van NEVI Publiek; de resultaten zijn samengevat in een factsheet.


Organisatorische randvoorwaarden
Uit het onderzoek komt naar voren dat prioriteit voor duurzaamheid binnen de organisatie en betrokkenheid van bestuurders en budgethouders belangrijke organisatorische randvoorwaarden zijn voor MVI. Een overkoepelend inkoopbeleid en een duurzaamheidsstrategie die bekend zijn in de hele organisatie hebben een positieve invloed. In organisaties waar er commitment is van het bestuur, wordt MVI vaker als strategisch middel ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren.


Toepassing MVI
Opvallend is dat er op alle MVI thema’s (milieu, biobased, circulair, internationale sociale voorwaarden, social return en innovatie) een verschil is tussen de ambitie en de daadwerkelijke toepassing. De mate van toepassing is volgens de respondenten voornamelijk afhankelijk van de type productgroep (tastbaarheid van het onderwerp en de impact op MVI), en daarmee samenhangend de volwassenheid van de markt. Respondenten geven aan dat er met name in de voorbereidingsfase en specificatiefase behoefte is aan meer kennis. In de contractfase liggen kansen om beter te monitoren, ‘als je niet controleert wordt het toepassen om het toepassen.’


Informatiebronnen
Collega’s en het netwerk bij andere overheidsorganisaties blijken belangrijke informatiebronnen te zijn wanneer men aan de slag gaat met MVI. Daarnaast is er behoefte aan praktijkvoorbeelden ter inspiratie van budgethouders en bestuurders, vergelijkingsmateriaal van andere organisaties, intervisiebijeenkomsten en een platform voor vragen over MVI.


Aanbevelingen
De resultaten uit dit onderzoek worden benut om opleidingen en trainingen verder vorm te geven. Hier wordt binnen NEVI hard op in gezet onder meer met de ontwikkeling en komst van de (internationale) richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement


Het onderzoek
Aan het onderzoek hebben 205 respondenten (deelnemers NEVI Publiek) meegedaan. Daarnaast zijn 23 respondenten geïnterviewd.
De belangrijkste bevindingen zijn vormgegeven in een factsheet. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-2020.Lees meer over MVI op onze webpagina of bekijk de NEVI MVI kennisbank met stappenplannen, best practices, interviews en praktische tools.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren