Vacatures bestuursleden

Bestuurslid met portefeuille Onderwijs en onderzoek en een Penningmeester

Twee van de bestuursleden naderen het einde van hun statutaire zittingstermijn. Voor de penningmeester is dit op 1 november 2019, voor het bestuurslid met de portefeuille onderwijs en onderzoek is dit op 1 januari 2020. NEVI nodigt voor beide vacatures gegadigden uit om hun belangstelling kenbaar te maken. De gekozen procedure leidt er toe dat benoeming door de Ledenraad van NEVI in mei 2019 zal kunnen plaatsvinden.

NEVI en NEVI Next

NEVI is de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement, sinds 1956 dé vereniging voor inkoopprofessionals. Naast de informatie over NEVI op onze uitgebreide website plaatsen wij een aantal accenten. NEVI heeft een pluriform leden- en klantenbestand. Er zijn meer dan 6500 leden, afkomstig uit allerlei sectoren. Daarnaast zijn er via een ‘basic account’ 4500 mensen betrokken. De gemiddelde leeftijd is jonger dan die van de beroepsbevolking en daalt nog. Gevraagd aan individuen en aan organisaties is het antwoord dat NEVI als relevante partij wordt gezien en onverkort bestaansrecht heeft om behoeften op het gebied van kennisdeling en netwerkvorming op het gebied van inkoop te vervullen. Het merk NEVI wordt als krachtig gezien. Inkoop = NEVI. Bij al deze positieve assets liggen er uitdagingen in het toekomstbestendig maken van de vereniging, ook in zijn bedrijfseconomische omstandigheden. Momenteel voert NEVI  een heroriëntatie uit op de beleidsstrategie. Die zal begin 2019 leiden tot een door de ledenraad vast te stellen vernieuwingsprogramma, NEVI Next, dat de komende jaren wordt doorontwikkeld en uitgevoerd. Dit succesvol uitwerken en uitvoeren is de komende jaren de belangrijkste opdracht voor de ledenraad, het bestuur en het bureau van de vereniging.

De ledenraad van NEVI heeft als eerste resultaat van de heroriëntatie richtinggevende uitspraken gedaan. De missie is aangescherpt en luidt nu: NEVI is er om inkoop naar een hoger niveau te brengen voor het individu, voor organisaties en voor de maatschappij. Als vereniging 3.0 gaat NEVI zich richten op differentiatie in behoeften vanuit de leden en klanten. De manier van werken wordt meer participerend en initiërend. Partnerships, co-creatie en netwerken zijn belangrijker dan een gesloten verenigingsaanpak. 

Hoofdlijnen organisatie

NEVI kent in juridische zin verschillende organisatieonderdelen om de verenigingsdoelstellingen te realiseren. De onderlinge juridische samenhang van de organisatieonderdelen laat zich als volgt weergeven: 

Organisatieonderdelen NEVI

Het Bestuur vormt tevens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Commissarissen van NEVI-Purspective B.V. en het Bestuur van Stichting NEVI Examens.

Het besturingsmodel van NEVI bestaat uit 3 bestuursorganen: 

 1. De Ledenraad is statutair het hoogste bestuurlijke orgaan binnen NEVI. De Ledenraad toetst het strategisch beleid en keurt de begroting en jaarrekening goed. 
 2. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Zij bestuurt de Vereniging en stelt de strategische kaders. 
 3. De Directie legt verantwoording af aan het Bestuur. Zij zorgt voor de beleidsvoorbereiding en zorgt dat uitvoering wordt gegeven aan het vastgestelde beleid. 

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming van 2 jaar.

Voor een bestuurslid van NEVI denken we in algemene zin aan iemand die

 • een goede balans weet te vinden in (het runnen van) een business c.q. het toezicht houden op de bedrijfsmatige activiteiten, in combinatie met het besturen van een vereniging
 • denkt in kansen en mogelijkheden en weet leden, medewerkers en omgeving van NEVI te enthousiasmeren voor de veranderingen waarvoor de organisatie staat 
 • ambities heeft om NEVI naar een hoger niveau te brengen zoals beoogd in NEVI Next met een betrokken, grote community en bedrijfseconomisch sterke resultaten 
 • voldoende financieel onderlegd is en zorg draagt voor de continuïteit van de Vereniging en de bedrijfsactiviteiten 
 • een inkoop- en supply management achtergrond heeft en NEVI-lid is
 • frequent beschikbaar is; zie ‘taken en tijdsbesteding’
 • toegevoegde waarde heeft en complementair is aan de zittende bestuursleden

Voor de penningmeester denken we aanvullend en in het bijzonder aan iemand die

 • bedrijfseconomisch zeer goed onderlegd is
 • op dat vlak kan bogen op ervaring
 • daarmee een goede sparringpartner met meerwaarde is voor directie en de medebestuursleden

Een kandidaat met werkervaring in een financiële functie geniet de voorkeur.

Voor het bestuurslid met de portefeuille onderwijs en onderzoek denken we aanvullend en in het bijzonder aan iemand die

 • bekend is met het veld van onderwijs, onderzoek en examinering
 • NEVI-opleidingen heeft gevolgd
 • daarmee een goede sparringpartner met meerwaarde is voor directie en de medebestuursleden

Bekijk de huidige samenstelling en verdeling van het NEVI-bestuur

Persoonskenmerken

Het bestuurslid:

 • is een strategisch denker; maakt strategische keuzes met inachtneming van relevante interne en externe ontwikkelingen
 • stelt heldere kaders en kan (be-)sturen op hoofdlijnen
 • heeft goede communicatieve vaardigheden
 • heeft verstand van bedrijfsvoering en heeft een eigentijdse visie op inkoop en supply management, alsmede -bij voorkeur- ook op andere vakgebieden die voor de inkoop en supply management professie relevant zijn (w.o. marketing, sales, HR, finance, operations, risk management)
 • investeert in en creëert draagvlak voor de koers van NEVI,  met name intern binnen NEVI kantoor en haar netwerkonderdelen (Kringen, Secties, Platforms). 
 • geeft professionals de ruimte om inhoud te geven aan de ontwikkeling van hun vakgebied en van henzelf
 • is organisatiesensitief: weet wat er in de eigen organisatie speelt én wat er in het vakgebied inkoop en supply management gebeurt en speelt hier actief op in
 • gezien de huidige samenstelling van het bestuur is het streven dat tenminste één van de nieuwe bestuursleden een vrouw is; bij gelijke geschiktheid zal dat de doorslag geven

Overige relevante kenmerken

 • De kandidaat beschikt minimaal over een  HBO werk- en denkniveau
 • Bestuurservaring binnen NEVI en/of bij overige Verenigingen is een pré
 • Ervaring met/betrokkenheid bij strategische ontwikkelingen in inkoop/supply management
 • Leiding (hebben ge-)geven binnen een (grote) organisatie waar inkoop een belangrijke rol vervult
 • Onderschrijft de interne gedragscode voor bestuurders 

Benoeming

Het bestuurslid wordt benoemd door de Ledenraad op basis van de voordracht van het Bestuur.

Taken en tijdbesteding 

Qua tijdsbesteding moet wisselend rekening worden gehouden met zo’n 4 uur per week in de vorm van telefonische afstemming, mailbeantwoording of overleg/vergaderingen.

Jaarlijks betreft dit o.a.:

 • 10 bestuursvergaderingen
 • 2 ledenraadsvergaderingen 
 • een aantal vergaderingen van ledenraadscommissies en/of vergaderingen van verenigingsonderdelen. 
 • aanwezigheid bij een aantal congressen en evenementen

Remuneratie

Bestuursleden ontvangen een remuneratie.

Procedure

Informatie over de functie kan worden verkregen bij de bestuursvoorzitter van NEVI, Siep Eilander, telefoon 06 11431354.

Kandidaten worden verzocht uiterlijk 20 februari 2019 een schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV te richten aan de bestuurssecretaris Caroline Hagen via bestuur@nevi.nl.  

Het NEVI bestuur draagt de voorkeurskandidaat voor bij de Ledenraad. De Ledenraad benoemt de aan te stellen kandidaat. Niet-voorkeurskandidaten worden niet bekend gemaakt.